ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ
  รายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิฯ
  รายชื่อผู้บริจาคเงินกองทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ
  เอกสารจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
- ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร
- บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดแรกของมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- ข้อบังคับ
  เปลี่ยนเครื่องหมายมูลนิธิฯ 14 มิ.ย. 2554
  เปลี่ยนกรรมการมูลนิธิฯ