ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.ศรีสมเด็จ ออกให้บริการ ปชช. บำบัด ทุกข์บำรุงสุขวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จว.ร.อ. ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจและจิตอาสา เข้าพบปะสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.1, บ้านเหล่าใหญ่ ม.4, บ้านเหล่ายาว ม.5 และบ้านเหล่ากาชาด ม.6 เพื่อเข้าสอบถามปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับยาเสพติด, หนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับการเป็นธรรม และการพนัน ปัญหาส่วนใหญ่ของประชาชนที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมเวลากลางคืน, ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น, หนี้นอกระบบ และความต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทางศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหากับประชาชน โดยการให้ผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานของตน และตำรวจจะจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามและปราบปรามโดย ร่วม 3 ฝ่าย คัดกรองวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนปัญหาหนี้นอกระบบ จะแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องเข้าไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา ส่วนปัญหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ชาวบ้านรวบรวมรายชื่อยื่นคำร้องต่อสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไป