ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ทำข้อมูลหลุด#ช่วยกันแชร์ #เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
#ศูนย์ดำรงธรรม #ข้อมูลร้องเรียนหลุด
#ไปติดตามข้อมูลโดนข้าราชการขู่จะฟ้องกลับ
#ประชาชนร้องเรียน #เหมือนหมาเห่าแฟ๊บ

ผู้ปล่อยข้อมูลความลับ จะต้องโดนโทษอะไร ?
และมีความผิดวินัยอย่างไร ?
กรมการปกครอง fanpage ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ว่าด้วยเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารทางราชการ ?
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ?
และการปฎิหน้าที่โดยมิชอบ ตาม ม.157 ?

พวกท่านต้องให้คำตอบเรื่องเหล่านี้ให้ได้ ?

#ศูนย์ดำรงธรรม ไลฟ์ผิดเพจ 5555+
#ข้อมูลหลุด

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมในมิติใหม่ อย่างเป็น ทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่งตรงกับ
“วันดำรงราชานุภาพ” ศูนย์ดำรงธรรม มาจากคำว่า “ดำรง” และ “ธรรม”
ดำรง หมายความว่า ทรงไว้ ชูไว้ ทำให้คงอยู่
ธรรม หมายความว่า ความยุติธรรม ความถูกต้อง
ดังนั้น ศูนย์ดำรงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม นอกจากนี้คำว่า “ดำรง” ยังสอดคล้อง
กับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ด้วย จึงนับว่า ศูนย์ดำรงธรรม เป็นคำที่มีความหมายและเป็นมงคลยิ่ง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง fanpage
สำนักงานศาลปกครอง
#กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.)
#สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง
สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เราเปิดเพจแล้วตามคำเรียกร้อง 22/11/2561

เพจ คดีผู้บริโภค